رسانه جدید

سیم و کابل پلیمری

زندگی امروزی بدون حضور کابل های الکتریکی عملا غیر ممکن است. امروزه استفاده از آنها در بکارگیری تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی ضروری است و روز به روز نیز استفاده آنها در حال گسترش می باشد. به منظور محافظت از کابل ها در مقابل رطوبت، گرما، سرما و ساییدگی از روکش پلیمری برای محافظت آنها استفاده می شود. عواملی همچون میزان پایداری، استحکام مکانیکی و انعطافپذیری، شرایطدمایی و میزان رطوبت در انتخاب نوع مواد روکش و غلاف کابل تاثیر گذار هستند. 
   
 
    
غلاف کابل از سیم و کابل ها در برابر عوامل شیمیایی، آتش و سایر عوامل جوی و محیطی محافظت می کنند. از مهمترین موادی که از آن به عنوان روکش کابل های مخابراتی استفاده میشوند، رزین های پلیمری هستند که همراه با افزودنیهایی مانند نرم کننده ها، پایدارکننده ها، پرکننده ها، تاخیراندازنده های شعله، روان کننده ها، آنتی اکسیدانتها، و رنگدانه ها بکار گرفته میشوند.

wire & Cable - 2

cable - 2
cable - 3