train

آنتی اکسیدانت ها

همانند پلاستیک ها، هدف اصلی بکارگیری آنتی اکسیدانتها در فرمولاسیون رزین های پلیمری مورد استفاده در پوشش های صنعتی، چسبها و جوهرهای چاپ جلوگیری از تخریب حرارتی، اکسیداسیون، زرد شدگی و افت خواص فیزیکی و مکانیکی آنها در حین فرآیند تولید و در زمان سرویس دهی محصول نهایی است. امروزه این دسته از افزودنی های پایدارکننده از آنتی اکسیدانتهای اولیه با منشا فنولی تا آنتی اکسیدانتهای ثانویه فسفیتی یا تیواتری را شامل می شود. البته برای افزایش هر چه بیشتر عملکرد آنتی اکسیدانتها در فرمولاسیون پوشش های صنعتی و چسبها، توصیه می شود این آنتی اکسیدانتها به همراه پایدارکننده های نوری و یا افزودنی های جاذب اشعه یووی استفاده شوند.
گریدهای تجاری YFK-۱۰۱۰، YFK-۱۰۷۶، YFK-168 و YFK-۶۲۶ از مهمترین آنتی اکسیدانتهایی هستند که در فرآیند تولید و طراحی فرمولاسیون رنگ ها و پوشش های صنعتی بکار می روند.